Komunikat

Dodane przez pawpol dnia pon., 06/11/2018 - 10:56

Szanowni Państwo
W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

W związku z powyższym informuję, że Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu przetwarza Państwa dane osobowe w związku z realizowanym procesem dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Jednocześnie powiadamiam, że:

1) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu z siedzibą przy ul. Dworskiego 25, tel.: 16 678 22 96, adres e-mail: spslowak@op.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest:
adres e-mail: spslowak@op.pl
adres korespondencyjny: ul. Dworskiego 25, 37-700 Przemyśl

3) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 1 lit. a, h, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu: realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa,

4) administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych innym podmiotom, chyba, że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa,

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez ucznia obowiązku nauki oraz konieczny czas archiwizowania dokumentacji przebiegu nauczania.

Informuję także, że przysługuje Państwu prawo do:
1) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
2) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
Stowarzyszenia Absolwentów
I LO w Przemyślu