Szkoła

Szkoła

Organem prowadzącym nasza szkołę jest Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu, jednej z najstarszych szkół w Polsce, która w 2008 roku obchodziła jubileusz 380-lecia. Kładziemy duży nacisk na poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialność za edukację młodzieży. Pod okiem wysoko wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej młodzież ma możliwość kształcenia umiejętności i kompetencji oraz rozwijania swoich zainteresowań. Z godzin dyrektorskich zostały rozszerzone przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, biologia, chemia. Szkoła posiada szeroką ofertę dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowie napotykający na problemy edukacyjne mają zorganizowaną pomoc w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
Szkoła podejmuje także działania profilaktyczne i wychowawcze. Za priorytet działalności wychowawczej przyjmuje się zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego wszechstronnego rozwoju oraz przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, a także kształtowania postaw prozdrowotnych. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, który ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Młodzież naszej szkoły jest aktywna w różnych dziedzinach działalności edukacyjnej i społecznej. Osiąga sukcesy między innymi w konkursach recytatorskich, zawodach sportowych, a także w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.