Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego

Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach Programu „Nie zagubić talentu”

Program „Nie zagubić talentu” jest w całości finansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego i ma na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów.

Celem Programu jest:

 • zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży,
 • wspierania uczniów województwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań,
 • promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej,
 • doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.

Program „Nie zagubić talentu: skierowany jest do uczniów, którzy ukończyli co najmniej klasę szóstą szkoły podstawowej.

Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe

Warunki konieczne:

 • uczeń uczy się w szkole położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 • uczeń ukończył co najmniej klasę 6,
 • uczeń posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkich,
 • uczeń uzyskał średnią co najmniej 5,20 (szkoły podstawowe), 4,80 (szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe).

Stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne

Warunki konieczne:

 • uczeń uczy się w szkole położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 • uczeń ukończył co najmniej klasę 6,
 • uczeń posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia artystyczne, na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Nagrody pieniężne

Warunki konieczne:

w przypadków ucznia szkoły podstawowej:

 • uczeń uczy się w szkole położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 • uczeń ukończył co najmniej klasę 6,
 • został laureatem konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, uzyskując jeden z trzech najwyżej punktowanych wyników lub
 • został wielokrotnym laureatem konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub
 • został laureatem trzeciego stopnia olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

WNIOSEK

Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub nagrody pieniężnej występuje uczeń pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski składa się do Zarządu Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu na adres:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Wnioski należy składać do dnia 31 lipca. O dacie złożenia wniosku decyduje data nadania wniosku. Wnioski ocenia Komisja powołana przez Zarządu Województwa Podkarpackiego.